e-gebelik.net Bize Ulasin Anasayfam Yap Sik Kulananlara Ekle Sorulari Cevapliyor
   
 Kısırlık (İnfertilite) Genel Bilgiler
 

 

 

 

EVLAT EDİNME NEDİR?
EVLAT EDİNMENİN ŞARTLARI

 

Bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun bir kişi arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk-ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır. Evlat edinme ile
çocuk ailenin bir üyesi olur ve soyadını taşır.

Kimler Evlat Edinebilinir?Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

• T.C. Vatandaşı Olmak,
• 35 yaşını dolduranlar (eşlerden birisinin de 35 yaşında olması yeterlidir),
• Kendi öz çocuğu bulunmayanlar,
• En az okur-yazar düzeyde olanlar, evlat edinmek üzere başvurabilirler.

Hangi Çocukları Evlat Edinebilirsiniz?

• Hakkında korunma kararı alınarak Kurum bakımına yerleştirilmiş,
• Anne-babası tarafından evlat edindirilmesine muvafakat verilen ya da ailesi bulunamayan çocukları evlat edinebilirsiniz.
• Evlat edinecek aile ile evlat edinilecek çocuk arasında en az 18 en fazla 45 yaş fark olması gerekmektedir.

Evlat Edinmek İçin Nereye, Hangi Kuruma Başvurmalısınız?

Türk Medeni Kanunu ve Evlat Edindirme Yönergesi’ne göre yukarıdaki şartları taşıyan herkes sürekli yaşadıkları yerdeki İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü’ne başvurabilir. Başvuru sırasında bir sosyal hizmet uzmanından daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Kesin kararınızı verdikten sonra
evlat edinebilecek koşullara sahip olduğunuza ilişkin istenecek belgeleri tamamlamanız ve sosyal incelemenizin yapılması gerekmektedir.

Evlat Edinmenin Hukuksal Alt Yapısı Nedir?İlgili Kanunlar..

YENİ MEDENİ KANUNA GÖRE EVLAT EDİNME

I. Evlat Edinme Hakkında Genel Bilgi

Evlat edinme Medeni Kanunumuzun 305-320. maddelerinde düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanunu evlat edinmeyi, mahkeme kararı ile kurulabilen bir hısımlık ilişkisi olarak düzenlemiştir. Evlat edinmek isteyen kişi bizzat
veya tutacağı bir avukat aracılığıyla kendi ikametgahının bulunduğu yerdeki yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine M.K.'nün 315. maddesi
uyarınca "evlat edinme kararı" için başvuruda bulunması gerekir. Yetkili mahkemeden alınacak "evlat edinme” kararı ile evlatlık ilişkisi
kurulmuş olur.

II. Evlat Edinmenin Şartları

A) Evlat Edinmenin Maddi Şartları
1. Bakım ve Eğitim Şartı : bir küçüğün evlat edinilebilmesi için, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması
gerekir. ( M.K. 305) Ergin ve kısıtlılar için: Bedensel ve zihinsel özrü sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç kimse evlat edinilecekse evlat
edinen tarafından en az 5 yıldan beri bakılıp gözetilmiş olmalıdır ya da evlat edinen tarafından küçükken en az 5 yıl bakılıp gözetilmiş olmalıdır
veya diğer haklı sebeplerin varlığı ve en az 5 yıldan beri evlat edinen ile aile halinde birlikte yaşamakta olmalıdır.

2. Yaş Şartı: Yasa, evlat edinilen için bir yas Şartı gerektirmemiş olup, bir kimse yaşı ne olursa olsun evlat edinebilir. Buna karşın,
evlat edinenin en az 30 yaşında olması gerekir. Ayrıca evlat edinen kişinin evlatlıktan en az 18 yas büyük olması şarttır. (M.K.307)

3. Evlilik Şartı : Eşlerin birlikte evlat edinebilmeleri için en az beş yıldan beri evli olmaları ve 30 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. (M.K.
306)

4. Evlat Edinenin Sahih Nesepli Fürum (Altsoyu) Bulunmaması Şartı: Ergin ve kısıtlıların evlat edinilebilmesi için sahih nesepli
çocuğunun bulunması gerekir. Küçüklerin evlat edinilmesinde bu şart aranmaz. (M.K. 313)

5. Evlatlığın Menfaati Şartı: Evlat edinmeye hakimin izin verebilmesi için, bunda evlat edinilecek çocuğun menfaati bulunması lazımdır.

6. Evlat Edinenin Diğer Çocuklarının Menfaati Şartı: Evlat edinmenin evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarını hakkaniyete aykırı bir
biçimde zedelememesi gereklidir. ( M.K. 305)

7. Önceden Evlat Edinilmiş Olmama Şartı: Medeni Kanunun 306. maddesine göre evli olmayanların birlikte evlat edinmeleri mümkün
olmadığı gibi, eşlerin de ancak birlikte evlat edinebilecekleri, tek başına evlat edinemeyecekleri hükmü getirilmiştir.

8. Rıza Şartı
a)Evlat Edinilenin Rızası : Medeni Kanunun 308. maddesine göre, "ayırt etme gücüne sahip olan, rızası olmadıkça evlatlığa
alınamaz.
Ana ve Babanın Rızası : Evlat edinilen ayırt etme gücüne sahip olmakla birlikte, velayet altında ise, anne ve babasının rızası aynen gereklidir.
Bu rıza küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak açıklanarak tutanağa geçirilir. Rıza
verilebilmesi için evlat edinenlerin adlarının belirtilmiş olması veya evlat edinenlerin belirlenmiş olması gerekmez. Ana ve babanın rızası
doğumdan sonraki ilk 6 hafta geçtikten sonra verilebilir. Rızanın tutanağa geçirilmesinden sonraki 6 hafta içinde aynı usulle geri alınabilir.
Geri almadan sonra yeniden rıza verilirse bu rızadan geri dönülemez Eğer ana ve babadan birinin kim olduğu bilinmiyor veya uzun süreden
beridir nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa ya da küçüğe karşı özen yükümlülüğünü
yeterince yerine getirmiyorsa bu rıza aranmaz. Son durum için rızanın aranmaması kararı ilgiliye yazılı olarak bildirilir. ( M.K. 310, 311, 312)
.Evlat edinilecek kişi vesayet altında ise, ayırt etme gücüne sahip olup olmamasına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izniyle evlat edinilebilir.

b) Evlat Edinenin rızası: Evlat edinme sahsa siki surette bağlı bir hak olduğundan, evlat edinmenin temyiz kudretine sahip olması
gerekir. Eğer evlat edinmek isteyen kimse mümeyyiz bir kısıtlı ise, vasinin ve Ayrıca Sulh Hakiminin ve Asliye Mahkemesinin izni gereklidir.

c) Eşin rızası: Evlat edinilen evliyse, eşinin de rızasının bulunması gereklidir. (M.K.313)

B) Evlat Edinmenin Şekli Şartları
Küçüklerin evlat edinilmesinde aracılık faaliyetleri, ancak Bakanlar Kurulunca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca yapılır.

1) Ana babanın rızasının mahkemede tutanağa geçirilmesi: Medeni Kanunun 309. maddesi uyarınca ana babanın rızası küçüğün veya
ana babanın oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak tutanağa geçirilmiş olmalıdır ya da rızanın aranmamasına karar verilmiş
olmalıdır. (M.K. 309)Küçük gelecekte evlat edinilmek amacıyla bir kuruma yerleştirilir ve ana ve babadan birinin rızası eksik olursa, evlat
edinenin veya evlat edinmede aracılık yapan kurumun istemi üzerine ve kural olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce, onun oturduğu yer
mahkemesi rızanın aranıp aranmamasına karar verir. Diğer hallerde , bu konudaki karar evlat edinme işlemleri sırasında verilir. (M.K. 312)

2) Evlat Edinme kararı : Evlat edinme kararı ile evlatlık ilişkisi kurulmuş olur. Yetkili Mahkeme evlat edinenin oturma yeri; birlikte evlat
edinmede eşlerden birinin oturma yeri mahkemesidir. Mahkeme esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı bir biçimde araştırdıktan,
evlat edinen ile edinilenin dinlenmeleri ve gerektiği takdirde uzman görüşleri alındıktan sonra karar verebilir. Araştırma ile evlat edinen ile
edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlat edinenin eğitme yeteneği, evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile
ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması hedeflenir. Evlat edinenin altsoyu varsa, onların evlat edinme ile ilgili tavır
ve düşünceleri de değerlendirilir. ( M.K. 316)

3) Nüfusa Tescil: Evlatlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı evlat edinilenin naklen geldiği nüfus kütüğüne ve evlat edinenin nüfus
kütüğüne işlenir. Bunun yanında iki kütük arasındaki her türlü bağ kurulur (M.K. 314)

III. Evlat Edinmenin Sonuçları

1) Evlenme Yasağı: Evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlenme yasaktır. (madde 129)

2) Miras: evlatlık evlat edinen kimsenin mirasçısı olur. Buna karşılık, evlat edinen ve hısımları evlatlığın mirasçısı olamaz. evlatlığın asil
ailesindeki mirasçılığına da halel gelmez.

3) Velayet: Evlat edinilen küçük ise, kendi öz anne ve babasının velayetinden çıkar, evlat edinenin velayeti altına girer. Ana babaya
ait tüm hak ve yükümlülükler evlat edinene geçer.

4) Nafaka: evlatlık ve evlat edinen birbirinden karşılıklı olarak nafaka isteyebilirler.

5) İsim ve Soyisim: M.K. 314 maddesi uyarınca, evlatlık, evlat edinenin Soyadını alır. Evlat edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir.
Ergin olan evlatlık da dilerse evlat edinenin soyadını alabilir.

6) Vatandaşlık: Bir Türk'ün evlatlık edindiği yabancı henüz reşit değilse ve ana babasının yeri bilinmiyor veya kendileri bulunamıyorsa,
yahut evlatlık vatansız oluyorsa, o takdirde Türk vatandaşı olur. (T.V.K. 3/11)

7) Evlatlığın Öz Ana ve Babasıyla Kişisel İlişkileri: Yargıtay içtihadına göre, evlatlığın öz ana ve babası, küçük çocuklarıyla Kişisel ilişki
kurma sahiptir.

IV. Evlat Edinmenin Sona Ermesi

Yasal sebep bulunmaksızın rıza alınmamışsa, rızası alınması gereken kişilerin başvurusuyla, küçüğün menfaati bunun sonucunda ağır biçimde
zedelenmeyecekse mahkeme kararı ile evlatlık ilişkisi ortadan kaldırılabilir.

Esasa ilişkin diğer noksanlıklardan biriyle sakatsa, cumhuriyet savcısı veya her ilgili evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilir.

Dava hakkı, evlatlık ilişkisinin kaldırılması sebebinin öğrenilmesinden başlayarak 1 yıl her halde evlat edinme işleminin üzerinden 5 yıl geçmekle
düşer.


YENİ MEDENİ KANUNA GÖRE KORUYUCU AİLE KURUMU
Koruyucu Aile; Başvuru Ve İstenen Belgeler

A) Giriş

Küçüklerin evlat edinilmesi için evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması gerekir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu vasıtasıyla evlat edinmek için Koruyucu Aile hizmetinden faydalanılabilir. Koruyucu aile yanına en fazla 3 çocuk, aynı anda
yerleştirilebilir. Ancak bunun için kişi hakkında yapılan incelemenin sonucunda belirlenen yaşam şartları ve göz önüne alınır.

B) Koruyucu Aile Olabilme Şartları ve Usulü

T.C Vatandaşı olmak,
Türkiye'de sürekli ikamet etmek,
Okur-Yazar olmak,
Çocuğun öz anne babası ya da vasisi olmamak, gerekir. Evli veya bekar, çocuklu ya da çocuksuz olmak arasında fark yoktur.
Koruyucu aile olmak isteyenler ikametgahının bulunduğu ildeki İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmalıdırlar. Başvuruda Sosyal
Hizmet Uzmanı Koruyucu Aile Hizmetinin esasları, işleyişi ve aileye yerleştirilecek çocukların özellikleri hakkında gerekli bilgiler verir. Koruyucu
aile olmaya kesin karar verilirse, Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından evde, işyerinde, başvuran ailenin çocuklarıyla vb. bir dizi görüşmeler
yapılır. Bu görüşmelerde amaç ailenin ve çevresinin yerleştirilecek çocuğa her açıdan uygun olup olmadığının belirlenmesidir. Görüşmelerden
elde edilen bilgilere ilişkin sosyal inceleme raporu hazırlanır. Görüşmeler sonucu olumlu karar verilirse bazı belgeleri hazırlayarak başvuruda
bulunulması istenecektir.

C) İstenen Belgeler

Vesikalık Fotoğraf
Nüfus cüzdanı örneği
Evliler için evlenme cüzdanı örneği
İkametgah belgesi
İş ve gelir durumunu gösteren onaylı belge
Sabıka Kaydı
Sağlık Kurulu Raporu

D) Koruyucu Ailenin Yükümlülükleri

1) Yanına yerleştirilen çocuğun öncelikle fiziksel ve psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için gerekli koşulları sağlamak
2) Çocuğun yeteneklerinin ve becerisinin elverdiği ölçüde öncelikle eğitim ve öğretimi ya da iyi bir meslek sahibi edindirilmesi için gerekli
çabayı göstermek
3) Çocuğun varsa öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve zamanda görüşmesini sağlamak
4) Koruyucu aileye ve yerleştirilen çocuklara ilişkin olarak mesleki çalışmaları yürüten sosyal hizmet uzmanlarına gerekli koşulları hazırlamak
5) Adres ve ikametgah değişikliklerini bu değişiklik gerçekleşmeden önce İl Müdürlüğü'ne bildirmek, Koruyucu ailelerin yükümlülükleridir

E) Koruyucu Aile ve Çocuk İçin Devlet Tarafından Sağlanan İmkanlar

1) Koruyucu ailelere baktıkları her çocuk için yeterli bakım ücreti ödenir
2) Özürlü çocuklar için yapılacak ödemeler iki katına kadar arttırılır
3) Her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti iki kat arttırılarak ödenir
4) Şubat ve Ağustos aylarında çocukların yıllık giyim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti iki kat arttırılarak ödenir
5) Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların sağlık giderleri kurum tarafından karşılanır
6) Koruyucu aileler ve korudukları çocuklar için gerektiğinde üniversitelerin ilgili bölümlerindeki uzman kişilerden psikolojik ve psikiyatrik
danışmanlık hizmeti sağlanır
7) Okula giden veya bu yaştaki çocuklara her ay harçlık ödenir
8) Koruyucu ailelere ödenen bakım ücreti memur maaş katsayısına bağlı olarak arttırılmaktadır.

F) Sona Erdirilme Nedenleri

1) Koruyucu ailenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi
2) Çocukla koruyucu aile arasındaki uyumsuzluğun yapılan mesleki çalışmalara rağmen giderilememesi
3) Koruyucu ailenin çocuğa.istenilen şekilde bakmadığının belirlenmesi
4) Çocuğun koruyucu aileye yerleştirilme nedeninin ortadan kalkması
5) Koruyucu ailenin herhangi bir nedenle koruyucu aile olmaktan vazgeçmesi hallerinde görevli sosyal çalışmacının hazırlayacağı sosyal
inceleme raporu ile ailenin koruyucu aile sözleşmesi iptal edilerek çocuk aileden geri alınmaktadır

Koruyucu Aile Ve Bilinmesi Gerekenler

Korunmaya muhtaç çocuk; beden,ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup,
1-Ana veya babasız,
2-Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
3-Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen,
4-Ana veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkiler veya uyuşturucu maddeler kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere
ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuğu ifade etmektedir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde yaş gruplarına göre ayrılan yurt, yuva ve kuruluşlarda 18.000 çocuk ve gence
destek verilmektedir.
Ancak ne kadar hizmet edilirse edilsin ne kadar özenle bakılırsa bakılsın bireyle bire bir ilgilenilen aile sıcaklığının verilmesi güçlüğü
yaşanmaktadır.

Koruyucu Aile; Çeşitli nedenlerle öz ailesi tarafından bakılamayan çocukların kısa veya uzun süreli bakımlarını üstlenen seçilmiş aile yada
kişilerin yanında , Devlet denetimi ve desteği ile yetiştirme olarak tanımlanmaktadır.

Bunu örnekleri denenmiş ve çok iyi sonuçlar alınmış hale bu sistem tüm kurumlarca da desteklenmektedir.
Koruyucu aile gönüllülük esasına dayanır.
Aile , çocuk ve vasisinin istediği sürece , çocuk 18 yaşına gelinceye kadar bu sözleşme devam eder. Ayrıca koruyucu ailenin ekonomik
durumuna , isteğine , İl Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün onayına bağlı olarak , çocuğa bakıp koruyacak , eğitecek ve yetiştirecek
ailelere , her ay belli bir miktar para ödenir.
Memur maaş katsayısına bağlı olarak artan ücret, çocuğun yaşına ve okul durumuna göre farklılaşmaktadır. Şubat ve Ağustos aylarında
çocuğun giyim masrafları; Eylül ayında da okul masrafları için iki kat ücret ödenmektedir. Yetiştirilen çocuğun özürlü olması durumunda aylık
ücret iki katına kadar artabilmektedir. Ayrıca okul çağındaki çocuklara harçlık verilmektedir. Bununla birlikte her koruyucu aile verilen ücreti
almamakla Gönüllü olarak hizmeti sürdürmektedir.
Koruyucu aile olmak için her ilde bulunan İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne müracaat eden kişiler hakkında sosyal hizmet uzmanları tarafından
yapılan mülakat , inceleme ve araştırma sonucu psiko-sosyal ve ekonomik durumları uygun görülen aileler sıraya alınır. 2828 sayılı kanun
gereğince korunmaya alınan çocuklardan veli veya vasisinden koruyucu aile yanına yerleştirilmesine izin verilmiş olan çocuklar, koruyucu aile
mukavelesi ile aile yanına yerleştirilir. Çocuk ve ailenin uyumları ile ilgili olarak düzenli takip etmek amacıyla ziyaretler yapılır.

Koruyucu Aile Sistemi Kanuni Tam Açıklaması

Mahkemece hakkında korunmaya muhtaç kararı alınan Yuvalarda barınan korunmaya muhtaç çocukların aile ortamında yaşamalarını sağlayan
öz anne baba yerini tutabilecek geçici veya sürekli, ücretli veya gönüllü bakımını Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları İl
müdürlükleri denetiminde yapılan çocuğun bakımı Koruyucu Aile Sistemi içine girer.

Koruyucu Aile Olmak İçin

1- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları İl Müdürlüklerine giderek İlk Görüşme Formu doldurulur.
2- Fotoğraf
3- Nüfuz Cüzdan Örneği
4- Evliler için evlenme cüzdanı örneği
5- İkametgah belgesi
6- İş ve gelir durumunu gösterir onaylı belge
7- Adli sicil raporu
8- Sağlık kurulu raporu veya gerekli görüldüğü taktirde aile veya kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığını gösteriri ayrıntılı raporlar.

Bu başvurusu kabul edilenler hakkında çevre ve ekonomik koşulları yaşları, kişilik özellikleri,evlilik ve sosyal ilişkileri çocuk yetiştirme
konusundaki tutum ve davranışları, diğer aile üyelerinin bu durum üzerindeki düşünceleri ve çocuk ile koruyucu aile ilişkileri açısından önem
taşıyan benzeri hususlar dikkate alınarak sosyal incelemeler yapılır. Hazırlanan dosya Koruyucu Aile Komisyonu tarafından incelenir.

Koruyucu aile komisyonu görevleri

a- Koruyucu aile olmak üzere başvuran ailelerin uygun olup olmadığı,
b- Hangi aileye hangi çocuğun verileceği,
c- Çocuğun koruyucu ailelerden geri alınıp alınmayacağı,
d- Ailenin koruyucu aile statüsünün kaldırılıp kaldırılmayacağı,
e- Koruyucu ailenin çocukla birlikte yurt dışına çıkıp çıkmayacakları konularında oy birliği ile karar alır.

Çocuğun Yerleştirilmesi

İl Müdürlüklerince bir koruyucu aileye en fazla 3 çocuk verilebilir. İl Müdürlükleri ile yanına çocuk yerleştirilen Koruyucu Aile arasında
örneğiGenel Müdürlükçe hazırlanacak bir sözleşme imzalanır. Sözleşme valilikçe onaylandıktan sonra çocuk Bir tutanakla ailesine teslim edilir.

Koruyucu Aile Yükümlülükleri

a- Yanında yetişen çocuğun öncelikle fiziksen ve psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için gerekli koşulları sağlamakla,
b- Çocuğun yetenekleri ve el becerisinin el verdiği ölçüde öncelikle eğitim ve öğretimi yada meslek edinmesi için gerekli çabayı göstermekle,
c- Çocuğun varsa öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve görüşmesini sağlamakla
d- Koruyucu aileye ve yetiştirilen çocuklara ilişkin olarak mesleki çalışmaları yürüten sosyal hizmet uzmanın gerekli koşulları hazırlamakla,
e- Adres ve ikametgah değişikliklerini bu değişiklik gerçekleşmeden önce İl müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Koruyucu aile ve yanında
yetişen çocuk görevli sosyal hizmet uzmanı tarafından düzenli olarak izlenir. Ortaya çıkacak sorunlara yönelik gerekli mesleki çalışmalar
yapılır.

Çocuğun Geri Alınması

1-Koruyucu ailenin Koruyucu aile yükümlülüklerini yerine getirmemesi
2-Çocukla koruyucu aile arasındaki uyumsuzluğun yapılan mesleki çalışmalarla giderilmesi
3-Koruyucu ailenin çocuğa istenilen şekilde bakmadığının tespit edilmesi
4-Çocuğun koruyucu aileye yerleştirilme nedeninin ortadan kalkması
5-Koruyucu ailenin herhangi bir nedenle koruyucu aile olmaktan vazgeçmesi,

Hallerinde sosyal hizmet uzmanı tarafından hazırlan sosyal inceleme raporu ile Koruyucu Aile Komisyonuna bildirilir. Koruyucu Aile Sözleşmesi
iptal edilerek çocuk aileden geri alınır.

Koruyucu Aile Statüsünün İptali

Bu halin devamında sakıncalı olduğu saptanan aileyi izleyen sosyal hizmet uzmanı tarafından bir raporla Koruyucu Aile Komisyonuna iletilir.
Komisyonca Koruyucu Aile Statüsü iptal edilen aileye bir daha çocuk verilmez.

 

 

                                           Geri 

     

Çin Takvimi
Cinsiyet Tahmini,Cinsiyet Belirleme Cinsiyet Seçme
Erkekte Kısırlık
Erkekte Cinsel Problemler, İktidarsızlık
Tüp Bebek
Sperm Bankası Uygulaması Ve Bankacılığı 

 

 

   
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Boşalma İmpotans
Merak Edilen Cinsellik Kadın Hastalıkları Youtube Görüntleri Videoları Canlı Görüntü Yayın Tv Anı
Kadında Erkekte Eşcinsellik, Lezbiyenlik
Kadında masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma İçin cinsellik,yöntemler tedaviler
İlk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kızlıkzarı ve Cinsellik
Meme Kanseri, Ağrısı Teşhis Ve Tedavisi, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kadın Sağlığı Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Doğum Resimleri Görüntüleri Anı, Fiyatları Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapılmalı Mı? Olmalı Mı?Nasıl
Genital Siğiller, Genital Siğil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Aşısı Kondilom, HPV, Siğil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akıntı Kaşıntı
Kadın Hastalığı Olarak Vajinal Akıntı
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadında Tüylenme, Tüy Artışı
Endometriozis Belirtileri Tanı Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Değerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtaş ücretleri, fiyatları, parası ve hastanesi
Kısırlık, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
İdrar Kaçırma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyatı
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalık Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalıkta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyatı laparaslopi
Kadın Doğum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kısırlık Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakım
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadın Doğum Uzmanı Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasıl , ücreti, fiyatı ve parası
G Noktası ve Orgazm,Vajina Estetiği, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyatı Nasıl Ne şekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalık
Kordon dolanması (fotoğrafları görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü anı
Yumurtalık kisti tanı ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebeğim Nasıl Rahat Eder?,Nasıl Daha Sağlıklı Olur?
Erkelerde dogum kontrol aşısı,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmalı Mı,Ne Şekilde Nezaman Nasıl Takılır
Genital enfeksiyonlardan korunma yolları , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Şekilde Nasıl
Gebede , Hamilede Düşük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yaş üstü kadınlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmuş gebelik ve boş gebelik nasıl oluşur?
Rahim ağzında yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hızlı gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizliği şekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulantı,kusma ,uyuşma, ödem , karıncalanma, mide yanması ,reflü belirtileri
Doğum kontrol hapları , Gebelikten Hamilelikten Korunma İstememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanısı ,myom tedavisi, nerede nasıl ne şekilde Ve ne zaman yapılır
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mı? Normal doğum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canlı Anı Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel ilişki ve birleşme pozisyonları, güvenli mi? ne şekilde olmalı
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadın Sağlığı , Jinekoloji Ve Kadın Hastalıkları
Kızlık zarı muayenesi, Kızlık zarı hakkında bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel İlişki İle Geçen Hastalıklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonları
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasıl, Ne Şekilde Yapılır, Gebelik Hamilelik Doğum takibi
Kürtaj Hapı, Düşük İlacı, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sık kürtaj, ard arda kurtaş
Genetik Danışma,Perinatolojik İnceleme nerede nasıl ne şekilde hangi hastane doktor klinikte yapılır
Ağrısız doğum, Epidural Anestezi, Doğum Anı, Sezeryan Anı, Sezaryan Anı, Sezaryen Anı Video
Spiral (Ria) Yöntemi İle Korunma, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum) Kadın Sağlığı Merkezi Muayenesi
Lohusalık (Loğusalık), Üstüne Görme, Üste Görme, Doğum Sonrası Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdaş)
Sünnet, Yenidoğan Sünneti, Doğum Sonrası Sünnet Ve bebek bakımı
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayıcıları, Hamilelik Hesaplayıcıları Hesaplayıcısı Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasıl Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozukluğu Kısırlık Tetkikleri,Kısırlık Tedavisi (Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyatı, Tedavisi
Çocuk İsteği ,Sık Sorulan Sorular
Erkekte Kısırlık, Erkek Kısırlığı
Tüp Bebek, İVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Aşılama Yöntemleri, Kısırlık Tedavisi
Aşılama,İui, Kısırlık Tedavisi
Kısırlık, Bebek İsteği Tetkikleri
Kadınlarda Kısırlık Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Sağlıklı Yaşam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadın Hastalıkları Takibi Bitkisel Doğal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasıl Ne Şekilde -- Youtube Videoları, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yaşam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji
Kadın Sağlığı ,Unutkanlık, Alzheimer Bunama Hastalığı ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel İsteksizlik, Soğukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel İsteksizlik
İktidarsızlık, İmpotans, Sertleşme Bozukluğu
Bebek ve Cinsiyeti Kız mı,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Merağı, Ne Zaman Kaçıncı Hafta
Gebe kalma korkusu şehir efsaneleri
Genital Siğiller ,HPV Aşısı Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karnında müzik
Suda doğum ,youtube video canlı görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canlı anı,nasıl nerede, kim
Doğumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kanı
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetiği Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +