e-gebelik.net Bize Ulasin Anasayfam Yap Sik Kulananlara Ekle Sorulari Cevapliyor
   
Erkek Kısırlığı
 


 

 

Androloji - Üroloji Sözlüğü

 
 

Anorşizm(Anorchism), Anorşidi(Anorchidia): Testislerin yokluğu

Antegrad ejakülasyon (Antegrade ejaculation): Dışarıya ejakülasyon

Anüri (Anuria): 24saatlik idrarın 100ml'nin altında olması

Artifisyel inseminasyon (Artificial insemination): Yapay dölleme

Asenden (Ascenden): Yukarıya çıkan

Aspermi (Aspermia): Semenin olmaması

Azoospermi (Azoospermia): Semende(menide) hiç sperm bulunmaması

Balanit (Balanitis): Glans penisin iltihabı

Balanopostit (Balanoposthitis): Sünnet derisi ve glans penisin iltihabı

Basket : Taş kapanı  - litolapaksi aleti

Bilateral: İki taraflı

Buji (Bougie): Kanal şeklinde bir organ ve oluşumu (üretra, vajen vb gibi) genişletmek veya tıkanıklığı ortadan kaldırmak için kullanılan ince uzun silindir şeklinde bir alet 

Desenden (Descenden): Aşağıya inen

Detrüsör (Detrusor): Mesane kası

Dilatasyon (Dilatation): Tübüler yapıya sahip bir organın hacimce genişletme işlemi

Diüretik (Diuretic): İdrar söktürücü

Diürez (Diuresis): İdrarın hacimce artması

Divertikül (Diverticulum): Organ lümenine açılan son ucu kapalı kese şeklinde oluşum

Dizüri (Dysuria): yanmalı veya ağrılı idrar etme

Ejakülasyon (Ejaculation): Fışkırtma, fırlatma, boşalma

Ektomi (Ectomy): Herhangi bir organ veya bezin cerrahi yöntemle çıkarılması

Ektopi (Ectopia): Bir organ veya oluşumun normal yeri dışında bulunması

Empotans (Impotence): Cinsel yetersizlik

Endoskop (Endoscope): Endoskopi yapılan alet

Endoskopi (Endoscopy): Endoskop vasıtasıyla içi boş organların içeriden gözlenmesi

Enkontinans (İncontinence): İdrar tutamama

     Stres Enkontinans:Mesaneye ilave basınçla idrar kaçma hali

       Sıkışma Enkontinansı( urgent ıncontinence)zorunlu ve şiddetli      idrar yapma     isteği sonrası idrar kaçırma,tipik stabil olmayan mesane  semptomudur.

     Sürekli Enkontinans: üriner fistülü bulunanlarda görülür

       Taşma enkontinansı: obstrüksiyona bağlı Mesanenin ileri derecede dolması    sonucu oluşur

Enükleasyon (Enucleation): Bir organın içindeki herhangi bir patolojik oluşumun içten soyulup çıkarılması

Epididimektomi(Epididymectomy): Epididimin çıkartılması

Epididimit (Epididymitis): Epididimin iltihabı

Epididimoorşit (Epididymoorchitis): Epididim ve testisin iltihabı

Filiform buji (Filiform bougie): İpliksi buji

Follovır (Follower): Takipçi katater

Glob vezikale (Glob vesicale): Sidik tutulmasına bağlı mesane şişkinliği

Gonad: Cinsiyet bezi

Hemospermi (Hemospermia), Hematospermi (Hematospermia): Menide kan bulunmas

İnfertilite (Infertility): Çocuk yapma yeteneğinin az olması

İpsilateral: Aynı taraf

Kateter (Catheter):Çeşitli materyellerden yapılmış içi boş silindir biçimindeki cihazdır.

Kontrlateral: Karşı taraf

Kriptorşidizm (Cryptorchidism): İnmemiş testis

Libido: Cinsel istek, yaratıcı enerji

Litiyazis (Lithiasis): Taş oluşumu

ürolitiyazis (Urolithiasis):İdrar boşaltım           kanallarında taş oluşumu          

Nefrokalsinozis (Nephrocalcinosis): Böbrek parankiminde kalsifikasyon

Nefrolitiyazis (Nephrolitasis): Böbrek            idrar toplayıcı kanallarında  taş oluşumu    

Litolapaksi (Litholapaxy): üriner sistem taşının endoskopik yöntemlerle çıkartılması

Litotomi (Lithotomy):1-Taşın içinde bulunduğu organı keserek çıkartılması.2- Sistoskopik girişimleri yapabilmek için verilen pozisyon; dizlerin bükülüp bacakların yana açıldığı özel bir pozisyon, jinekolojik pozisyon

Malrotasyon (Malrotation): Normal dışı dönme

Nefrit (Nephritis): Böbreklerin enflamasyonu

Analjezik nefriti (Analgesic nephritis):Uzun    süre yüksek doz analjezik (özellikle fenasetin    grubu) kullanılmasına bağlı gelişen renal papiller         nekrozla beraber olan interstisyel nefrittir

İnterstisyel nefrit (Interstitial             nephritis: Başlıca böbreğin interstisyel dokusunu           içeren inflamasyon

Gebelik nefriti (Nephritis gravidarum): Hamilelikte gelişen nefrit tipi

Hemorajik nefrit (Hemorrhagic nephritis): Hematuriye eşlik eden akut           glomerülonefrit

Herediter nefrit (Hereditary nephritis):           Sinirsel sağırlıkla beraber olan özellikle             erkeklerde görülen kronik renal yetmezlikle            sonuçlanan ailevi renal hastalıktır

Lupus nefriti (Lupus nephritis): Hematüri ve   sıklıkla hipertansiyonsuz ilerleyici renal hasarla              karakterize sistemik lupus eritematosuslu hastalarda           görülen yaygın glamerulonefrit durumudur.

Süpüratif nefrit (Suppurative nephritis):          Böbrekte apse formasyonu ile beraber olan fokal         nefrittir.

Transfüzyon nefriti (Transfusion nephritis):    Uygun olmayan kan tranfüzyonundan renal tübüler        hasar meydana gelir. Hemolize olmuş eritrositlerden     açığa çıkan hemoglobin tübül duvarlarında yapısı tam    açıklanamıyan hasar oluşturur ve tübüllerin içinde     depolanır. Çözünmeyen hemoglobinin yaptığı tübüler    blokaj sıklıkla görülen üremik tabloyu ortaya çıkarır.

Tüberküloz nefriti (Tuberculous nephritis):     Tüberküloz basiliyle oluşan interstisyel nefrit

Nefroftizis (Nephrophtisis): Genellikle böbrek tüberkülozu sonucu organın tamamen harabyetiyle beraber olan süpüratif nefrit

Nefrokalsinozis (Nephrocalcinosis): Böbrek parankiminde oldukça dağılmış kalsifikasyon odaklarıyla karakterize hastalık

Nefrogram (Nephrogram): Radyoopak maddenin intravenöz enjeksiyonundan sonra beliren böbrek parankiminin filmi

Nefrolitiyazis (Nephrolithiasis): Böbrek taşı

Nefrolitotomi (Nephrolithotomy): Böbrek taşını böbrek parankimine insizyon yaparak çıkartmak

Nefropati (Nephropathy): Böbreğin herhangi bir hastalığı

Nefropeksi (Nephropexy): Böbreğin ameliyatla fiksasyonu

Nefroptozis (Nephroptosis): Böbreğin aşağıya doğru fazlaca yer değiştirmesi,böbrek düşüklüğü

Nefroraji (Nephrorrhagia): Böbrek içine veya böbrekten kanama

Nefrosklerozis (Nephrosclerosis): İnterstisyel bağ dokusunun hiperplazi ve büzüşmeye uğrayarak böbreğin sertleşmesi

Nefrostomi (Nephrostomy): vücudun dış yüzeyi ile böreğin pelvisi arasında parankimden geçen bir kateterle bağlantı kurulması

Nefrotomografi (Nephrotomography): Böbreğin kesitler halinde radyolojik olarak görüntülenmesi

Nefroz (Nephrosis):   1-Nefropati

                      2-Renal tübüler epitelyum hasarı

                      3-Nefrotik sendrom

Nozokomial (Nosocomial): Hastane ile ilişkili

Noktüri (Nocturia): Gece uykudan uyanıp idrar etme

Orşidorafi(Orchidorrhaphy),Orşiopeksi (Orchidopexy): Testisi skrotal loja tesbit etmek

Orşiektomi (Orchiectomy): Testisin çıkartılması

Orşit (Orchitis): Testisin iltihabı

Panendoskop (Panendoscope): üretra ve mesane içerisini gösterebilen alet

Panendoskopi (Panendoscopy): Panendoskopla yapılan işlem

Pedikül (Sap) (Pedicle): Sap veya sapa benzeyen kısım. Organ veya oluşumun tutunma ya da destek almasını sağlayan sap şeklindeki oluşum 

Penis kordisi (Penile chordee): Penis eğriliği

Peyroni (Peyronie) hastalığı (Enduratio penis plastica): Penis tunika albugineasında sebebi bilinmeyen sert plağın oluşması

Piyelektazi (Pyelectasia): Böbrek pelvisinin dilatasyonu

Piyelogram (Pyelogram): Renal pelvis ve üreterin röntgen filmi

Piyelolitotomi (Pyelolithotomy): Taşın renal pelvisten çıkartılması

Piyeloplasti (Pyeloplasty): Böbrek pelvisine yapılan plastik ameliyat

Pnömatüri (Pneumaturia): İdrarla gaz çıkması

Poliorşizm(Polyorchism),Poliorşidizm(Polyorchidism): İkiden fazla testisin bulunması

Pollaküri: Günlük işeme sayısının 5-6'nın üzerinde olması

Postit (postitis): Sünnet derisinin iltihabı

Postvoiding sistogram (Postvoiding cystogram): İşeme sonrası sistogram

Prepisyum (Preputium): Sünnet derisi

Priapizm (Priapism): Dört saatten uzun süren ağrılı ereksiyon

Prostatalji(Prostatalgia),Prostatodini(Prostatodynia): Prostat bezinde ağrı

Prostatizm (Prostatism): Prostat bezinin kronik hastalığı veya hiperplazisinden oluşan semptomları ve genel durumları ifade eder

Prostatotomi (Prostatotomy): Hiperplaziye uğrayan prostata yapılan derin insizyon

Radikal: Kökten

Renografi (Renography): Böbreğin radyografisi veya radyoizotop grafisi

Renogram: Renotropik karakteristiği olan radyodiagnostik ajanların alınmasından sonra eksternal radyasyon detektörleriyle böbreğin ekskresyon fonksiyonunun göstergesi

Retrograd piyelografi (Retrograde pyelography): Aşağıdan radyoopak madde verilerek çekilen film

Retzius: Simfizis pubis ile mesane arasındaki bölge

Rezeksiyon (Resection): Dokuların kesilerek çıkartılması

Rezektoskop (Reectoscope): Rezeksiyon yapılan alet

Rezidüel idrar (Residual urine): Artık idrar; işedikten sonra mesanede kalan idrar

Sakkül (Saccula): Küçük divertikül, küçük kese

Sellül (Cellula): Küçük boşluk

Sinorşizm (Synorchism): İki testisin birleşmesi

Anorşizm (Anorchism): Testislerin yokluğu

Kriptorşidizm (Cryptorchidism), Kriptorşizm (Cryptorchism): İnmemiş testis

Orşialji (Orchialgia), Orşidodini          (Orchidodynia): Testiste hissedilen ağrı

Orşidorafi (Orchidorrhaphy), Orşidopeksi      (Orchidopexy): Testisi skrotal loja tesbit          etmek

Orşiektomi (Orchiectomy): Testisin çıkartılması

Orşit (Orchitis): Testisin iltihabı

Poliorşizm (Polyorchism), Poliorşidizm           (Polyorchidism): İkiden fazla testisin bulunması

Sirkümsizyon (Circumcision): Sünnet

Sistogram (Cystogram): Mesane filmi

Sistolitiyazis (Cystolithiasis): Mesane taşı

Sistolitotomi (Cystolithotomy): Mesanenin açılarak taşının çıkartılması

Sistometre (Cystometer): Mesane dolumu sırasında mesane içi basınç değişikliklerini ölçen alet

Sistometrogram (Cystometrogram): Mesane içi basınç değişikliğinin grafiği

Sistometrografi (Cystometrography): Mesane içi basınç ölçülmesi

Sistoplasti (Cystoplasty): Mesanenin plastik ameliyatı

Sistoraji (Cystorrhagia): Mesane kanaması

Sistosel (Cystocele): Mesane sarkması

Sistoskopi: Endoskopik yöntemlerle mesanenin içeriden gözlenmesi 

Sistospazm (Cystospasm): Mesane spazmı

Sistostomi (Cystostomy):Mesane içinin bir kateter vasıtasıyla dışarı açılması

Sistotomi (Cystotomy): Mesanenin kesilmesi

Sistoüretrogram (Cystourethrogram): Mesane ve üretranın fimi

Sonda (Sound): Metalden yapılmış silindir biçiminde içi            dolu ve genellikle ucu kıvrık olan, üretra veya  vücudun diğer kanallarındaki darlığı dilatasyon            yahut mesane veya vücudun diğer boşluklarını değerlendirmek amacıyla kullanılan alet

Sperm: Spermatozoon

Sperm aglütinasyonu (Spermagglutination): Spermatozoanın yapışıp kümeleşmesi

Spermatid:Spermatozoonun gelişme safhasındaki bir hücre olup sekonder spermatositin kromozom sayısının yarıya bölünmesiyle oluşur ve kendisi de metamorfozla spermatozoona  dönüşür.

Spermatogenez (Spermatogenesis): Spermatozoonun oluşma ve gelişme işlemi

Spermatogonyum (Spermatogonium): İlkel sperm ana hücresi

Spermatosit (Spermatocyte): Primitif germ hücresi olan spermatogoniumdan  meydana gelen hücre olup iki tipi vardır;

Birincil spermatosit (Primary spermatocyte):             Spermatogoniumun proliferasyonu sonucu ilk oluşan     hücredir.

İkincil spermatosit (Secondary Spermatocyte):         Primer spermatositin ilk mayotik bölünmesi sonucu       meydana gelen hücre olup ikinci mayotik bölüme         sonucu herbir ikincil spermatositten iki spermatid          meydana gelir.

Spermatoksin (Spermatoxin): Spermatozoaya özgül sitotoksik antikor

Spermatore (Spermatorrhea): Orgazm olmaksızın semenin irade dışı boşalması

Spermatosel (Spermatocele): Spermatozoa içeren epididim kisti

Spermatozoa:Spermatozoonun çoğulu

Spermatüri(Spermaturia), Semenüri(Semenuria): İdrarda sperm görülmesi

Spermia: Spermin çoğulu

Spermisid (Spermatocidal): Spermatozoayı tahrip eden

Spermiyogenez (Spermiogenesis): Spermatidlerin biçim ve büyüklük bakımından değişime uğraması sonucu spermin oluşması

Spermiyogram (Spermiogram): Meni tetkiki

Stent: Lümenli bir oluşumun açıklığını devam ettiren iç destekleyici kalıp

Sterilite (Sterilitiy): Kısırlık; çocuk yapma yeteneğinin bulunmayışı

Stranguri(Strangury) Tekrarlayan şiddetli idrar yapma arzusuyla ve ağrıyla damla damla çok az idrar yapma

Şilüri (Chiluria): İdrara lenf sıvısının karışması

Tomi (Tomy): İnsizyon, cerrahi kesi

Torsiyon (Torsion): Burulma

Transilüminasyon (Transillumination): Dokular veya vücut boşluğundan ışık geçirilerek yapılan muayene yöntemi

TUR (Transüretral rezeksiyon) (Transurethral resection): üretral yoldan yapılan endoskopik rezeksiyon

Unilateral: Tek taraflı

üreterolitiyazis (Ureterolithiasis): üreterde taşın bulunması

üreterolitotomi: (Ureterolithotomy): üreter taşının çıkartılması

üreteroliz (Ureterolysis):        

            1-üreterin çevre dokulardan serbestleştirilmesi

            2-üreterin rüptürü

üreteroneopyelostomi (Ureteroneopyelostomy): Böbrek pelvisi ve üreter arasında yapay açılmanın yapılması, ürolok doktor tarafından yapılan bir işlem..

üreteroneosistostomi (Ureteroneocystostomy),üreterin mesaneye yeniden ağızlaştırlması

üreteropyeloplasti (Ureteropyeloplasty): Böbrek pelvisi ve üreterin plastik ameliyatı

üreteroraji (Ureterorrhagia): üreterden kanama

üreterosistoplasti (Ureterocystoplasty): üreter ve mesanenin plastik ameliyatı

üreterosistostomi (Ureterocystostomy): üreterin mesaneye yeniden ağızlaştırılması

üreterostomi (Ureterostomy): üreterin vücut dışına bir kateter aracılığıyla açılması,ürolog doktor tarafından yapılan bir işlem

üreteroüreterostomi (Ureteroureterostomy): Aynı üreterin iki parçası arasında veya ayrı iki üreter arasında (transüretroüreterostomi)anastomoz yapılması

üretralji (Urethralgia), üretrodini (Urethrodynia): üretral ağrı

üretroraji (Urethrorrhagia): üretral kanama

üretrore Urethrorrhea: üretral akıntı

üretrosel (Urethrocele): üretranın vajene keseleşmesi

üretrostomi (Urethrostomy): Perineden veya penoskrotalden üretranın dışa açılması

üretrotomi (Urethrotomy): üretral darlığın ameliyatla açılması

ürgensi (Urgency): Sıkışma ani ve şiddetli idrar yapma hissi,

ürinasyon (Urination), Miktürasyon (Micturition),       Miksiyon: İşeme

ürinom (Urinoma): İdrar içeren kist

ürografi (Urography): İdrar yollarının herhangi bir kısmının (böbrekler, üreterler ve mesane) röntgen filmi çekimi

ürolitiyazis (Urolithiasis): İdrar yollarının herhangi bir yerinde taş oluşumu

ürolog doktor (ürolok doktor): Üroloji hastalıkları uzmanı doktor, urolog (urolok)

üropati (Uropathy): üriner sistemi ilgilendiren herhangi bir patolojik durum

ürosepsis (Urosepsis): üriner sistem kaynaklı sepsis

Vazektomi (Vasectomy): Duktus deferenslerin kesilerek uçlarının bağlanması

Vazovezikülografi (Vasovesiculography): Duktus deferens ve veziküla seminalisin filmi         

  

 

Not:
Daha güncel bilgilere ,ürolojik problemlerinizin çözümü için yardıma ve bir ürolog ile irtibata geçebilmeniz için.... 

Türk Üroloji Derneği; http://www.uroturk.org.tr/
ve
Türk Androloji Derneği; http://www.androloji.org.tr/

kuruluşlarından faydalanabilirsiniz…..
 

 

 

                                           Geri 

   

Erkek Kısırlığı Sık Sorulanlar
Hızlı Gebe kalmak İçin Yapın!
Erkekte Kısırlık
Aşılama ,İnseminasyon
Tüp Bebek Merkezleri, İstanbul
Endometriyosiste Kısırlık Tedavisi
Kısırlık Ve Sık Sorulanlar
 

   
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Bosalma Impotans
Merak Edilen Cinsellik Kadin Hastaliklari Youtube Görüntleri Videolari Canli Görüntü Yayin Tv Ani
Kadinda Erkekte Escinsellik, Lezbiyenlik
Kadinda masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma Için cinsellik,yöntemler tedaviler
Ilk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kizlikzari ve Cinsellik
Meme Kanseri, Agrisi Teshis Ve Tedavisi, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum, Kadin Sagligi Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Dogum Resimleri Görüntüleri Ani, Fiyatlari Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapilmali Mi? Olmali Mi?Nasil
Genital Sigiller, Genital Sigil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Asisi Kondilom, HPV, Sigil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akinti Kasinti
Kadin Hastaligi Olarak Vajinal Akinti
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadinda Tüylenme, Tüy Artisi
Endometriozis Belirtileri Tani Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Degerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtas ücretleri, fiyatlari, parasi ve hastanesi
Kisirlik, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
Idrar Kaçirma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyati
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalik Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalikta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyati laparaslopi
Kadin Dogum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kisirlik Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakim
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadin Dogum Uzmani Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasil , ücreti, fiyati ve parasi
G Noktasi ve Orgazm,Vajina Estetigi, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyati Nasil Ne sekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalik
Kordon dolanmasi (fotograflari görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü ani
Yumurtalik kisti tani ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebegim Nasil Rahat Eder?,Nasil Daha Saglikli Olur?
Erkelerde dogum kontrol asisi,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmali Mi,Ne Sekilde Nezaman Nasil Takilir
Genital enfeksiyonlardan korunma yollari , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Sekilde Nasil
Gebede , Hamilede Düsük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yas üstü kadinlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmus gebelik ve bos gebelik nasil olusur?
Rahim agzinda yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hizli gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizligi sekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulanti,kusma ,uyusma, ödem , karincalanma, mide yanmasi ,reflü belirtileri
Dogum kontrol haplari , Gebelikten Hamilelikten Korunma Istememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanisi ,myom tedavisi, nerede nasil ne sekilde Ve ne zaman yapilir
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mi? Normal dogum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canli Ani Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel iliski ve birlesme pozisyonlari, güvenli mi? ne sekilde olmali
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadin Sagligi , Jinekoloji Ve Kadin Hastaliklari
Kizlik zari muayenesi, Kizlik zari hakkinda bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel Iliski Ile Geçen Hastaliklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonlari
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasil, Ne Sekilde Yapilir, Gebelik Hamilelik Dogum takibi
Kürtaj Hapi, Düsük Ilaci, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sik kürtaj, ard arda kurtas
Genetik Danisma,Perinatolojik Inceleme nerede nasil ne sekilde hangi hastane doktor klinikte yapilir
Agrisiz dogum, Epidural Anestezi, Dogum Ani, Sezeryan Ani, Sezaryan Ani, Sezaryen Ani Video
Spiral (Ria) Yöntemi Ile Korunma, (Kadin Hastaliklari Ve Dogum) Kadin Sagligi Merkezi Muayenesi
Lohusalik (Logusalik), Üstüne Görme, Üste Görme, Dogum Sonrasi Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdas)
Sünnet, Yenidogan Sünneti, Dogum Sonrasi Sünnet Ve bebek bakimi
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayicilari, Hamilelik Hesaplayicilari Hesaplayicisi Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasil Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozuklugu Kisirlik Tetkikleri,Kisirlik Tedavisi (Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyati, Tedavisi
Çocuk Istegi ,Sik Sorulan Sorular
Erkekte Kisirlik, Erkek Kisirligi
Tüp Bebek, IVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Asilama Yöntemleri, Kisirlik Tedavisi
Asilama,Iui, Kisirlik Tedavisi
Kisirlik, Bebek Istegi Tetkikleri
Kadinlarda Kisirlik Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Saglikli Yasam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadin Hastaliklari Takibi Bitkisel Dogal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasil Ne Sekilde -- Youtube Videolari, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yasam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadin Hastaligi Ve Jinekoloji
Kadin Sagligi ,Unutkanlik, Alzheimer Bunama Hastaligi ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel Isteksizlik, Sogukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel Isteksizlik
Iktidarsizlik, Impotans, Sertlesme Bozuklugu
Bebek ve Cinsiyeti Kiz mi,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Meragi, Ne Zaman Kaçinci Hafta
Gebe kalma korkusu sehir efsaneleri
Genital Sigiller ,HPV Asisi Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karninda müzik
Suda dogum ,youtube video canli görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canli ani,nasil nerede, kim
Dogumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kani
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetigi Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +