e-gebelik.net Bize Ulasin Anasayfam Yap Sik Kulananlara Ekle Sorulari Cevapliyor
   
Erkek Kısırlığı
 


 

 

Androloji - Üroloji Sözlüğü

 
 

Anorşizm(Anorchism), Anorşidi(Anorchidia): Testislerin yokluğu

Antegrad ejakülasyon (Antegrade ejaculation): Dışarıya ejakülasyon

Anüri (Anuria): 24saatlik idrarın 100ml'nin altında olması

Artifisyel inseminasyon (Artificial insemination): Yapay dölleme

Asenden (Ascenden): Yukarıya çıkan

Aspermi (Aspermia): Semenin olmaması

Azoospermi (Azoospermia): Semende(menide) hiç sperm bulunmaması

Balanit (Balanitis): Glans penisin iltihabı

Balanopostit (Balanoposthitis): Sünnet derisi ve glans penisin iltihabı

Basket : Taş kapanı  - litolapaksi aleti

Bilateral: İki taraflı

Buji (Bougie): Kanal şeklinde bir organ ve oluşumu (üretra, vajen vb gibi) genişletmek veya tıkanıklığı ortadan kaldırmak için kullanılan ince uzun silindir şeklinde bir alet 

Desenden (Descenden): Aşağıya inen

Detrüsör (Detrusor): Mesane kası

Dilatasyon (Dilatation): Tübüler yapıya sahip bir organın hacimce genişletme işlemi

Diüretik (Diuretic): İdrar söktürücü

Diürez (Diuresis): İdrarın hacimce artması

Divertikül (Diverticulum): Organ lümenine açılan son ucu kapalı kese şeklinde oluşum

Dizüri (Dysuria): yanmalı veya ağrılı idrar etme

Ejakülasyon (Ejaculation): Fışkırtma, fırlatma, boşalma

Ektomi (Ectomy): Herhangi bir organ veya bezin cerrahi yöntemle çıkarılması

Ektopi (Ectopia): Bir organ veya oluşumun normal yeri dışında bulunması

Empotans (Impotence): Cinsel yetersizlik

Endoskop (Endoscope): Endoskopi yapılan alet

Endoskopi (Endoscopy): Endoskop vasıtasıyla içi boş organların içeriden gözlenmesi

Enkontinans (İncontinence): İdrar tutamama

     Stres Enkontinans:Mesaneye ilave basınçla idrar kaçma hali

       Sıkışma Enkontinansı( urgent ıncontinence)zorunlu ve şiddetli      idrar yapma     isteği sonrası idrar kaçırma,tipik stabil olmayan mesane  semptomudur.

     Sürekli Enkontinans: üriner fistülü bulunanlarda görülür

       Taşma enkontinansı: obstrüksiyona bağlı Mesanenin ileri derecede dolması    sonucu oluşur

Enükleasyon (Enucleation): Bir organın içindeki herhangi bir patolojik oluşumun içten soyulup çıkarılması

Epididimektomi(Epididymectomy): Epididimin çıkartılması

Epididimit (Epididymitis): Epididimin iltihabı

Epididimoorşit (Epididymoorchitis): Epididim ve testisin iltihabı

Filiform buji (Filiform bougie): İpliksi buji

Follovır (Follower): Takipçi katater

Glob vezikale (Glob vesicale): Sidik tutulmasına bağlı mesane şişkinliği

Gonad: Cinsiyet bezi

Hemospermi (Hemospermia), Hematospermi (Hematospermia): Menide kan bulunmas

İnfertilite (Infertility): Çocuk yapma yeteneğinin az olması

İpsilateral: Aynı taraf

Kateter (Catheter):Çeşitli materyellerden yapılmış içi boş silindir biçimindeki cihazdır.

Kontrlateral: Karşı taraf

Kriptorşidizm (Cryptorchidism): İnmemiş testis

Libido: Cinsel istek, yaratıcı enerji

Litiyazis (Lithiasis): Taş oluşumu

ürolitiyazis (Urolithiasis):İdrar boşaltım           kanallarında taş oluşumu          

Nefrokalsinozis (Nephrocalcinosis): Böbrek parankiminde kalsifikasyon

Nefrolitiyazis (Nephrolitasis): Böbrek            idrar toplayıcı kanallarında  taş oluşumu    

Litolapaksi (Litholapaxy): üriner sistem taşının endoskopik yöntemlerle çıkartılması

Litotomi (Lithotomy):1-Taşın içinde bulunduğu organı keserek çıkartılması.2- Sistoskopik girişimleri yapabilmek için verilen pozisyon; dizlerin bükülüp bacakların yana açıldığı özel bir pozisyon, jinekolojik pozisyon

Malrotasyon (Malrotation): Normal dışı dönme

Nefrit (Nephritis): Böbreklerin enflamasyonu

Analjezik nefriti (Analgesic nephritis):Uzun    süre yüksek doz analjezik (özellikle fenasetin    grubu) kullanılmasına bağlı gelişen renal papiller         nekrozla beraber olan interstisyel nefrittir

İnterstisyel nefrit (Interstitial             nephritis: Başlıca böbreğin interstisyel dokusunu           içeren inflamasyon

Gebelik nefriti (Nephritis gravidarum): Hamilelikte gelişen nefrit tipi

Hemorajik nefrit (Hemorrhagic nephritis): Hematuriye eşlik eden akut           glomerülonefrit

Herediter nefrit (Hereditary nephritis):           Sinirsel sağırlıkla beraber olan özellikle             erkeklerde görülen kronik renal yetmezlikle            sonuçlanan ailevi renal hastalıktır

Lupus nefriti (Lupus nephritis): Hematüri ve   sıklıkla hipertansiyonsuz ilerleyici renal hasarla              karakterize sistemik lupus eritematosuslu hastalarda           görülen yaygın glamerulonefrit durumudur.

Süpüratif nefrit (Suppurative nephritis):          Böbrekte apse formasyonu ile beraber olan fokal         nefrittir.

Transfüzyon nefriti (Transfusion nephritis):    Uygun olmayan kan tranfüzyonundan renal tübüler        hasar meydana gelir. Hemolize olmuş eritrositlerden     açığa çıkan hemoglobin tübül duvarlarında yapısı tam    açıklanamıyan hasar oluşturur ve tübüllerin içinde     depolanır. Çözünmeyen hemoglobinin yaptığı tübüler    blokaj sıklıkla görülen üremik tabloyu ortaya çıkarır.

Tüberküloz nefriti (Tuberculous nephritis):     Tüberküloz basiliyle oluşan interstisyel nefrit

Nefroftizis (Nephrophtisis): Genellikle böbrek tüberkülozu sonucu organın tamamen harabyetiyle beraber olan süpüratif nefrit

Nefrokalsinozis (Nephrocalcinosis): Böbrek parankiminde oldukça dağılmış kalsifikasyon odaklarıyla karakterize hastalık

Nefrogram (Nephrogram): Radyoopak maddenin intravenöz enjeksiyonundan sonra beliren böbrek parankiminin filmi

Nefrolitiyazis (Nephrolithiasis): Böbrek taşı

Nefrolitotomi (Nephrolithotomy): Böbrek taşını böbrek parankimine insizyon yaparak çıkartmak

Nefropati (Nephropathy): Böbreğin herhangi bir hastalığı

Nefropeksi (Nephropexy): Böbreğin ameliyatla fiksasyonu

Nefroptozis (Nephroptosis): Böbreğin aşağıya doğru fazlaca yer değiştirmesi,böbrek düşüklüğü

Nefroraji (Nephrorrhagia): Böbrek içine veya böbrekten kanama

Nefrosklerozis (Nephrosclerosis): İnterstisyel bağ dokusunun hiperplazi ve büzüşmeye uğrayarak böbreğin sertleşmesi

Nefrostomi (Nephrostomy): vücudun dış yüzeyi ile böreğin pelvisi arasında parankimden geçen bir kateterle bağlantı kurulması

Nefrotomografi (Nephrotomography): Böbreğin kesitler halinde radyolojik olarak görüntülenmesi

Nefroz (Nephrosis):   1-Nefropati

                      2-Renal tübüler epitelyum hasarı

                      3-Nefrotik sendrom

Nozokomial (Nosocomial): Hastane ile ilişkili

Noktüri (Nocturia): Gece uykudan uyanıp idrar etme

Orşidorafi(Orchidorrhaphy),Orşiopeksi (Orchidopexy): Testisi skrotal loja tesbit etmek

Orşiektomi (Orchiectomy): Testisin çıkartılması

Orşit (Orchitis): Testisin iltihabı

Panendoskop (Panendoscope): üretra ve mesane içerisini gösterebilen alet

Panendoskopi (Panendoscopy): Panendoskopla yapılan işlem

Pedikül (Sap) (Pedicle): Sap veya sapa benzeyen kısım. Organ veya oluşumun tutunma ya da destek almasını sağlayan sap şeklindeki oluşum 

Penis kordisi (Penile chordee): Penis eğriliği

Peyroni (Peyronie) hastalığı (Enduratio penis plastica): Penis tunika albugineasında sebebi bilinmeyen sert plağın oluşması

Piyelektazi (Pyelectasia): Böbrek pelvisinin dilatasyonu

Piyelogram (Pyelogram): Renal pelvis ve üreterin röntgen filmi

Piyelolitotomi (Pyelolithotomy): Taşın renal pelvisten çıkartılması

Piyeloplasti (Pyeloplasty): Böbrek pelvisine yapılan plastik ameliyat

Pnömatüri (Pneumaturia): İdrarla gaz çıkması

Poliorşizm(Polyorchism),Poliorşidizm(Polyorchidism): İkiden fazla testisin bulunması

Pollaküri: Günlük işeme sayısının 5-6'nın üzerinde olması

Postit (postitis): Sünnet derisinin iltihabı

Postvoiding sistogram (Postvoiding cystogram): İşeme sonrası sistogram

Prepisyum (Preputium): Sünnet derisi

Priapizm (Priapism): Dört saatten uzun süren ağrılı ereksiyon

Prostatalji(Prostatalgia),Prostatodini(Prostatodynia): Prostat bezinde ağrı

Prostatizm (Prostatism): Prostat bezinin kronik hastalığı veya hiperplazisinden oluşan semptomları ve genel durumları ifade eder

Prostatotomi (Prostatotomy): Hiperplaziye uğrayan prostata yapılan derin insizyon

Radikal: Kökten

Renografi (Renography): Böbreğin radyografisi veya radyoizotop grafisi

Renogram: Renotropik karakteristiği olan radyodiagnostik ajanların alınmasından sonra eksternal radyasyon detektörleriyle böbreğin ekskresyon fonksiyonunun göstergesi

Retrograd piyelografi (Retrograde pyelography): Aşağıdan radyoopak madde verilerek çekilen film

Retzius: Simfizis pubis ile mesane arasındaki bölge

Rezeksiyon (Resection): Dokuların kesilerek çıkartılması

Rezektoskop (Reectoscope): Rezeksiyon yapılan alet

Rezidüel idrar (Residual urine): Artık idrar; işedikten sonra mesanede kalan idrar

Sakkül (Saccula): Küçük divertikül, küçük kese

Sellül (Cellula): Küçük boşluk

Sinorşizm (Synorchism): İki testisin birleşmesi

Anorşizm (Anorchism): Testislerin yokluğu

Kriptorşidizm (Cryptorchidism), Kriptorşizm (Cryptorchism): İnmemiş testis

Orşialji (Orchialgia), Orşidodini          (Orchidodynia): Testiste hissedilen ağrı

Orşidorafi (Orchidorrhaphy), Orşidopeksi      (Orchidopexy): Testisi skrotal loja tesbit          etmek

Orşiektomi (Orchiectomy): Testisin çıkartılması

Orşit (Orchitis): Testisin iltihabı

Poliorşizm (Polyorchism), Poliorşidizm           (Polyorchidism): İkiden fazla testisin bulunması

Sirkümsizyon (Circumcision): Sünnet

Sistogram (Cystogram): Mesane filmi

Sistolitiyazis (Cystolithiasis): Mesane taşı

Sistolitotomi (Cystolithotomy): Mesanenin açılarak taşının çıkartılması

Sistometre (Cystometer): Mesane dolumu sırasında mesane içi basınç değişikliklerini ölçen alet

Sistometrogram (Cystometrogram): Mesane içi basınç değişikliğinin grafiği

Sistometrografi (Cystometrography): Mesane içi basınç ölçülmesi

Sistoplasti (Cystoplasty): Mesanenin plastik ameliyatı

Sistoraji (Cystorrhagia): Mesane kanaması

Sistosel (Cystocele): Mesane sarkması

Sistoskopi: Endoskopik yöntemlerle mesanenin içeriden gözlenmesi 

Sistospazm (Cystospasm): Mesane spazmı

Sistostomi (Cystostomy):Mesane içinin bir kateter vasıtasıyla dışarı açılması

Sistotomi (Cystotomy): Mesanenin kesilmesi

Sistoüretrogram (Cystourethrogram): Mesane ve üretranın fimi

Sonda (Sound): Metalden yapılmış silindir biçiminde içi            dolu ve genellikle ucu kıvrık olan, üretra veya  vücudun diğer kanallarındaki darlığı dilatasyon            yahut mesane veya vücudun diğer boşluklarını değerlendirmek amacıyla kullanılan alet

Sperm: Spermatozoon

Sperm aglütinasyonu (Spermagglutination): Spermatozoanın yapışıp kümeleşmesi

Spermatid:Spermatozoonun gelişme safhasındaki bir hücre olup sekonder spermatositin kromozom sayısının yarıya bölünmesiyle oluşur ve kendisi de metamorfozla spermatozoona  dönüşür.

Spermatogenez (Spermatogenesis): Spermatozoonun oluşma ve gelişme işlemi

Spermatogonyum (Spermatogonium): İlkel sperm ana hücresi

Spermatosit (Spermatocyte): Primitif germ hücresi olan spermatogoniumdan  meydana gelen hücre olup iki tipi vardır;

Birincil spermatosit (Primary spermatocyte):             Spermatogoniumun proliferasyonu sonucu ilk oluşan     hücredir.

İkincil spermatosit (Secondary Spermatocyte):         Primer spermatositin ilk mayotik bölünmesi sonucu       meydana gelen hücre olup ikinci mayotik bölüme         sonucu herbir ikincil spermatositten iki spermatid          meydana gelir.

Spermatoksin (Spermatoxin): Spermatozoaya özgül sitotoksik antikor

Spermatore (Spermatorrhea): Orgazm olmaksızın semenin irade dışı boşalması

Spermatosel (Spermatocele): Spermatozoa içeren epididim kisti

Spermatozoa:Spermatozoonun çoğulu

Spermatüri(Spermaturia), Semenüri(Semenuria): İdrarda sperm görülmesi

Spermia: Spermin çoğulu

Spermisid (Spermatocidal): Spermatozoayı tahrip eden

Spermiyogenez (Spermiogenesis): Spermatidlerin biçim ve büyüklük bakımından değişime uğraması sonucu spermin oluşması

Spermiyogram (Spermiogram): Meni tetkiki

Stent: Lümenli bir oluşumun açıklığını devam ettiren iç destekleyici kalıp

Sterilite (Sterilitiy): Kısırlık; çocuk yapma yeteneğinin bulunmayışı

Stranguri(Strangury) Tekrarlayan şiddetli idrar yapma arzusuyla ve ağrıyla damla damla çok az idrar yapma

Şilüri (Chiluria): İdrara lenf sıvısının karışması

Tomi (Tomy): İnsizyon, cerrahi kesi

Torsiyon (Torsion): Burulma

Transilüminasyon (Transillumination): Dokular veya vücut boşluğundan ışık geçirilerek yapılan muayene yöntemi

TUR (Transüretral rezeksiyon) (Transurethral resection): üretral yoldan yapılan endoskopik rezeksiyon

Unilateral: Tek taraflı

üreterolitiyazis (Ureterolithiasis): üreterde taşın bulunması

üreterolitotomi: (Ureterolithotomy): üreter taşının çıkartılması

üreteroliz (Ureterolysis):        

            1-üreterin çevre dokulardan serbestleştirilmesi

            2-üreterin rüptürü

üreteroneopyelostomi (Ureteroneopyelostomy): Böbrek pelvisi ve üreter arasında yapay açılmanın yapılması, ürolok doktor tarafından yapılan bir işlem..

üreteroneosistostomi (Ureteroneocystostomy),üreterin mesaneye yeniden ağızlaştırlması

üreteropyeloplasti (Ureteropyeloplasty): Böbrek pelvisi ve üreterin plastik ameliyatı

üreteroraji (Ureterorrhagia): üreterden kanama

üreterosistoplasti (Ureterocystoplasty): üreter ve mesanenin plastik ameliyatı

üreterosistostomi (Ureterocystostomy): üreterin mesaneye yeniden ağızlaştırılması

üreterostomi (Ureterostomy): üreterin vücut dışına bir kateter aracılığıyla açılması,ürolog doktor tarafından yapılan bir işlem

üreteroüreterostomi (Ureteroureterostomy): Aynı üreterin iki parçası arasında veya ayrı iki üreter arasında (transüretroüreterostomi)anastomoz yapılması

üretralji (Urethralgia), üretrodini (Urethrodynia): üretral ağrı

üretroraji (Urethrorrhagia): üretral kanama

üretrore Urethrorrhea: üretral akıntı

üretrosel (Urethrocele): üretranın vajene keseleşmesi

üretrostomi (Urethrostomy): Perineden veya penoskrotalden üretranın dışa açılması

üretrotomi (Urethrotomy): üretral darlığın ameliyatla açılması

ürgensi (Urgency): Sıkışma ani ve şiddetli idrar yapma hissi,

ürinasyon (Urination), Miktürasyon (Micturition),       Miksiyon: İşeme

ürinom (Urinoma): İdrar içeren kist

ürografi (Urography): İdrar yollarının herhangi bir kısmının (böbrekler, üreterler ve mesane) röntgen filmi çekimi

ürolitiyazis (Urolithiasis): İdrar yollarının herhangi bir yerinde taş oluşumu

ürolog doktor (ürolok doktor): Üroloji hastalıkları uzmanı doktor, urolog (urolok)

üropati (Uropathy): üriner sistemi ilgilendiren herhangi bir patolojik durum

ürosepsis (Urosepsis): üriner sistem kaynaklı sepsis

Vazektomi (Vasectomy): Duktus deferenslerin kesilerek uçlarının bağlanması

Vazovezikülografi (Vasovesiculography): Duktus deferens ve veziküla seminalisin filmi         

  

 

Not:
Daha güncel bilgilere ,ürolojik problemlerinizin çözümü için yardıma ve bir ürolog ile irtibata geçebilmeniz için.... 

Türk Üroloji Derneği; http://www.uroturk.org.tr/
ve
Türk Androloji Derneği; http://www.androloji.org.tr/

kuruluşlarından faydalanabilirsiniz…..
 

 

 

                                           Geri 

   

Erkek Kısırlığı Sık Sorulanlar
Hızlı Gebe kalmak İçin Yapın!
Erkekte Kısırlık
Aşılama ,İnseminasyon
Tüp Bebek Merkezleri, İstanbul
Endometriyosiste Kısırlık Tedavisi
Kısırlık Ve Sık Sorulanlar
 

   
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Erkekte Erken Boşalma İmpotans
Merak Edilen Cinsellik Kadın Hastalıkları Youtube Görüntleri Videoları Canlı Görüntü Yayın Tv Anı
Kadında Erkekte Eşcinsellik, Lezbiyenlik
Kadında masturbasyon, Erkekte masturbasyon
Hamile, Gebe Kalma İçin cinsellik,yöntemler tedaviler
İlk Gece ,Zifaf, Gerdek, Kızlıkzarı ve Cinsellik
Meme Kanseri, Ağrısı Teşhis Ve Tedavisi, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kadın Sağlığı Muayenesi)
Sezeryan (Sezaryen) Resmi, Görüntüsü,Youtube Sezaryen Videosu Görüntüsü Youtub Sezaryan video
Doğum Resimleri Görüntüleri Anı, Fiyatları Ücretleri Hastanesi, Fiyat Bilgileri, Ücretlendirme
Cinsel Uçuk Genital Herpes,Tedavi Edilmeli Mi Gerekli Mi Gereksiz Mi, Yapılmalı Mı? Olmalı Mı?Nasıl
Genital Siğiller, Genital Siğil Tedavisi Gardasil HPV Rahim Kanseri Aşısı Kondilom, HPV, Siğil Virüs
Bartolin Absesi, Bartholin Kisti Operasyonu
Vajina Mantar Enfeksiyonu, Akıntı Kaşıntı
Kadın Hastalığı Olarak Vajinal Akıntı
Sivilceler, Sivilce, Akne Tedavisi
Kadında Tüylenme, Tüy Artışı
Endometriozis Belirtileri Tanı Ve Tedavisi
Simir ( Pap Smear) Değerlendirilmesi, Cin 1, 2, 3, Ascus
Kolposkopi, Biopsi, Konizasyon Ve Kürtaş ücretleri, fiyatları, parası ve hastanesi
Kısırlık, Gebelik Ve Miyom, Myom Tedavisi
İdrar Kaçırma , Tutamama Ve Jinekolok Ameliyatı
Hamilelik, Gebelik ve Yumurtalık Kisti, Gebelik Hamilelik te Yumurtalıkta kist tedavisi
Çikolata kisti ,Endometriyoma Ve Endometriyozis,Çukolata kisti ameliyatı laparaslopi
Kadın Doğum Kanserleri ,Jinekolojik Kanser Tedavisi
Laparaskopi, Kist ve Kısırlık Tedavisi
Adet Hijyeni Ve Genital Bakım
Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Jinekolog Ve Kadın Doğum Uzmanı Muayenesi Adresleri
Jinekolojik Muayene Ve Jinekolog,Jinekolok seçimi nerede, nasıl , ücreti, fiyatı ve parası
G Noktası ve Orgazm,Vajina Estetiği, Labioplasti Vajinoplasti Ameliyatı Nasıl Ne şekilde Nerede
Memede fibrokistik hastalık
Kordon dolanması (fotoğrafları görüntüleri resimleri) youtube video, yutup vidyo görüntüsü anı
Yumurtalık kisti tanı ve tedavisi
Gebelikte uyku pozisyonu, Bebeğim Nasıl Rahat Eder?,Nasıl Daha Sağlıklı Olur?
Erkelerde dogum kontrol aşısı,Uygun Mu? Güvenilir Mi, Olmalı Mı,Ne Şekilde Nezaman Nasıl Takılır
Genital enfeksiyonlardan korunma yolları , Hamilelik Ve Gebelik Hijyeni Korunma Ne Şekilde Nasıl
Gebede , Hamilede Düşük tehdidi , Gebe Hamile Takibi Kontrolu , Belirtileri
Smear testi nedir ,ne zaman
Hormon yerine bitkisel tedavi
40 yaş üstü kadınlarda korunma, kimyasal gebelik, bozulmuş gebelik ve boş gebelik nasıl oluşur?
Rahim ağzında yara ,yakma dondurma lazer tedavisi, resim ve görüntü, youtube yutube video tv
Hızlı gebe kalmak için uygulamalar, hamilelik gebelik belirtileri ne olabilir? Hamile Ve Gebe Kalma
Adet düzensizliği şekilleri
Gebelikte Hamilelikte bulantı,kusma ,uyuşma, ödem , karıncalanma, mide yanması ,reflü belirtileri
Doğum kontrol hapları , Gebelikten Hamilelikten Korunma İstememe ,Yöntem
Miyom belirtileri ve tanısı ,myom tedavisi, nerede nasıl ne şekilde Ve ne zaman yapılır
Cinsiyet belirleme ,Seçimi Tayini, hamilelik ve gebelik öncesi cinsiyet seçme,Çin Takvimi
Sezeryan mı? Normal doğum mu? Sezaryen Görüntüleri Resimleri Canlı Anı Youtube Video Yutub
Gebelikte hamilelikte cinsel ilişki ve birleşme pozisyonları, güvenli mi? ne şekilde olmalı
Polikistik over sendromu nedir ? Ultrasonografi ,Kadın Sağlığı , Jinekoloji Ve Kadın Hastalıkları
Kızlık zarı muayenesi, Kızlık zarı hakkında bilgiler
 
  Hafta hafta gebelik, ay ay hamilelik gebelik, gün gün gebe hamile takibi muaynesi ve tetkikleri
Gebelerde Hamilelerde Cinsel İlişki İle Geçen Hastalıklar, Gebelik,Hamilelik Enfeksiyonları
Gebe Hamile Muayenesi Takibi, Ne zaman, Nasıl, Ne Şekilde Yapılır, Gebelik Hamilelik Doğum takibi
Kürtaj Hapı, Düşük İlacı, kürtaj yapan doktorlar hastaneler klinikler, sık kürtaj, ard arda kurtaş
Genetik Danışma,Perinatolojik İnceleme nerede nasıl ne şekilde hangi hastane doktor klinikte yapılır
Ağrısız doğum, Epidural Anestezi, Doğum Anı, Sezeryan Anı, Sezaryan Anı, Sezaryen Anı Video
Spiral (Ria) Yöntemi İle Korunma, (Kadın Hastalıkları Ve Doğum) Kadın Sağlığı Merkezi Muayenesi
Lohusalık (Loğusalık), Üstüne Görme, Üste Görme, Doğum Sonrası Kürdaj ( Kurtaj, Kurdaj,Kürdaş)
Sünnet, Yenidoğan Sünneti, Doğum Sonrası Sünnet Ve bebek bakımı
Gebelik (Hamilelik) Takvimi, Gebelik Hesaplayıcıları, Hamilelik Hesaplayıcıları Hesaplayıcısı Hamile
Ne Zaman Gebe, Nasıl Hamile Kalabilirim?
Spermiogram, Sperm Bozukluğu Kısırlık Tetkikleri,Kısırlık Tedavisi (Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji)
Varikosel Ameliyatı, Tedavisi
Çocuk İsteği ,Sık Sorulan Sorular
Erkekte Kısırlık, Erkek Kısırlığı
Tüp Bebek, İVF, Mikroenjeksiyon, Yumurtalama Takibi ,Aşılama Yöntemleri, Kısırlık Tedavisi
Aşılama,İui, Kısırlık Tedavisi
Kısırlık, Bebek İsteği Tetkikleri
Kadınlarda Kısırlık Nedenleri
Detoks Beslenme,Uzun Sağlıklı Yaşam
Vitaminler Genel Bilgi, Diyet (Diet) yapma
Osteoporos, Kemikerimesi Ve Beslenme
Osteoporoz, Kemik Erimesi, Menapos Ve Kadın Hastalıkları Takibi Bitkisel Doğal Tedavi
Menopozda Kanama Kürtaj, Ne Zaman, Nasıl Ne Şekilde -- Youtube Videoları, Görüntüleri Resimleri
Menapozda Cinsel Yaşam , Cinsellik beslenme ve spor, Kadın Hastalığı Ve Jinekoloji
Kadın Sağlığı ,Unutkanlık, Alzheimer Bunama Hastalığı ve Menepoz
Menopoz , Menapoz Nedir
Cinsel İsteksizlik, Soğukluk, Hamilelik Gebelik Ve Cinsel İsteksizlik
İktidarsızlık, İmpotans, Sertleşme Bozukluğu
Bebek ve Cinsiyeti Kız mı,erkek mi? Hamilelik Gebelik Ve Cinsiyet Merağı, Ne Zaman Kaçıncı Hafta
Gebe kalma korkusu şehir efsaneleri
Genital Siğiller ,HPV Aşısı Ve Kanser
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi resimleri youtube video vidyo görüntüleri görüntüsü izle
Anne karnında müzik
Suda doğum ,youtube video canlı görüntüleri, youtub vidyo görüntüsü ve canlı anı,nasıl nerede, kim
Doğumda, Sezeryanda ( Sezaryen , Sezaryan) Kordon Kanı
Seasonale ,yeni korunma yöntemi
Vajina Estetiği Ve Cinsellik
 

Yakında e-jinekolog.com sitemizde
doğum, ameliyat youtube video
RESİMLERİ
FOTOĞRAFLARI
VİDEOLARI
GÖRÜNTÜLERİ

solmenu.jpg
anasayfa
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Otomatik_Hesaplayicilar
   

! Yasal Uyarı !

www.kurtaj.info

www.genitalsigil.net

Google Plus +